Fundació Sant Joan de Deu

Laboratori Oncologic Infantil

PRESENTACIÓ DEL LABORATORI

Hi ha molts pocs equips d’investigació que centrin el seu treball en l’estudi del càncer infantil, fet que posa de relleu la gran importància d’aquest centre. El projecte va néixer l’any 2003 per disposar d’un centre d’investigació de primer nivell que proporcionés el diagnòstic més adequat per a cada tumor.

El laboratori es un centre dedicat en exclusiva a la investigació del càncer infantil, integrat a l’activitat assistencial de l’Hospital Sant Joan de Déu. Enfocat a la recerca traslacional per traslladar els avenços científics al pacient el més ràpid possible. Permet oferir totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia, per poder definir un tractament personalitzat. Treballen en el desenvolupament de noves teràpies i tractaments, més efectius i menys agressius per als nens i nenes que pateixen càncer.

En l’actualitat no existeix cap altre laboratori en tot Espanya que abasti totes les tècniques disponibles des d’un punt de vista científic pel diagnòstic i pronòstic dels tumors del desenvolupament.

UNA APROXIMACIÓ AL CÀNCER INFANTIL

Cada any es diagnostiquen a Espanya uns 1.200 nous casos de càncer infantil, que té el seu origen en un mal funcionament del mecanisme que regula el desenvolupament d’un òrgan quan s’està formant o creixent. Això el diferencia molt del càncer en adults, que apareix quan l’òrgan ja està totalment format.

Afortunadament, la incidència del càncer infantil és molt inferior a la del d’adults, ja que per cada cas de càncer en nens se’n produeixen uns 200 en adults. Això també provoca que el càncer infantil sigui el gran oblidat de la investigació i que els estudis científics més rellevants i les ajudes públiques es dirigeixin quasi en exclusiva al d’adults. Aquest tipus de cancer no es pot prevenir. Les mesures de diagnòstic precoç que es segueixen amb adults no són aplicables en nens. Les causes, les teràpies i les respostes al tractament són pròpies d’aquests tipus de càncer i molt diferents a les dels adults.

És la primera causa de mort al nostre país entre els nens de 5 a 14 anys i la segona en el tram de 15 a 24 anys, després dels accidents. En conjunt, actualment hi ha un 80% de probabilitats que un nen superi un càncer, si bé el percentatge pot superar el 90% en certs tipus de tumors o reduir-se en d’altres. Els assaigs clínics de nous fàrmacs per a oncologia infantil són molt escassos, donat l’elevat cost de desenvolupar nous medicaments i la baixa incidència d’aquesta malaltia si la comparem amb els adults. Majoritàriament, les noves teràpies, dispositius i tractaments no estan testats en nens. Com és una malaltia minoritària es destinen molt pocs recursos a la seva investigació. La gran part dels esforços públics i privats se centren en adults. La recerca és l’única via per avançar en la millora del seu tractament.

Ajuda’ns a créixer, vídeo de l’Hospital Sant Joan de Déu sobre el càncer infantil.